Main Content

Контакт

Организација за туризам и културу Сокобања
Трг Ослобођења 2
18230 Сокобања

Матични број: 17020889
ПИБ: 100692367
Шифра делатности: 8413 - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у  области економије
Број текућег рачуна и назив банке: 840-1044668-97; Управа за трезор
Контакт телефони: 018/833-988, 830-271
E-mail: office@otks.org.rs