Main Content

Стручни тим

Име и презиме: Љубинко Миленковић
Стручна спрема/звање: ВСС / Дипломирани економиста/Мастер менаџер
Радно место: Директор
Опис послова: Представља и заступа организацију, руководи радом, стара се о законитости рада, предлаже пословну политику, план и програм рада, подноси периодичне и годишње извештаје.
Контакт: direktor@otks.org.rs
 
Име и презиме: Братислав Мајкић
Стручна спрема/звање: ВСС/ Дипломирани правник
Радно место: Сарадник за унапређивање делатности Установе културе
Опис послова: Организује послове из области културе, подстиче и координира активностима на унапређењу и очувању традиционалних културних садржаја, припрема и предлаже програм бањског културног лета.
Контакт: kultura@otks.org.rs
 
Име и презиме: Александра Крстић
Стручна спрема/звање: ВСС/ Дипломирани географ-туризмолог
Радно место: Пројектни координатор - руководилац организационог дела за маркетинг, развој и културу
Опис послова: Обавља управно-надзорне послове и руководи организационом јединицом, обавља послове на утврђивању маркетиншких циљева Организације и дестинације, спороводи активности на припреми и реализацији  маркетинг планова и програма, обавља послове на спровођењу ефективне контроле маркетиншких резултата, процену реакције тржишта на пропагандне програме, препоручује и предлаже промене.
Контакт: marketing@otks.org.rs
 
Име и презиме: Весна Крстић
Стручна спрема/звање: ВСС/ Дипломирани географ-туризмолог
Радно место:  Стручни сарадник-руководилац одељења Туристичко-информативни центар
Опис послова: Организује послове из области туризма, припрема и предлаже програм развоја туризма, оперативних планова и развојних пројеката, спроводи маркетинг план дестинације, организује туристичке манифестације.
Контакт: tic@otks.org.rs
 
Име и презиме: Ивана Дрљача
Стручна спрема/звање: ВС/Економиста
Радно место: Финансијско-рачуноводствени  сарадник
Опис послова: Обавља послове вођења рачуноводства и књиговодства, контирања и књижења свих докумената, води пословне књиге и евиденције,израђује периодичне и завршне рачуне.
Контакт: knjigovodstvo@otks.org.rs
 
Име и презиме: Снежана Марковић
Стручна спрема/звање: ССС/ Општи смер-гимназија
Радно место:   Административни помоћник
Опис послова: Обавља послове на вођењу општег деловодника и попису аката, води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, спроводи активности на реализацији традиционалних културних догађаја и манифестација.
Контакт: tenderi@otks.org.rs
 
Име и презиме: Миодраг Илић
Стручна спрема/звање: ССС/ Физиотерапеут
Радно место: Виши референт за туризам-забавно рекреативни и аниматорски послови
Опис послова: Обавља послове на предлогу и развоју програма рекреације и анимације на туристичким локалитетима и објектима којима управља Организација.
 
Име и презиме: Богомир Ристић
Стручна спрема/звање: ВКВ-ССС/ Електроенергетичар за мреже и постројења
Радно место:   Техничар за одржавање уређаја, техничких система и инсталација-возач
Опис послова: Обавља послове на одржавању, стара се о исправности уређаја и електро-инсталација у објектима, стара се о техничкој исправности возила, управља моторним возилима.
 
Име и презиме: Иван Симић
Стручна спрема/звање: ССС/ Трговински техничар
Радно место:   Радник на одржавању хигијене објеката и опреме-возач
Опис послова: Обавља послове на одржавању објеката, стара се о техничкој исправности возила, стара се о исправности ПП апарата, одговоран за утрошак горива-мазива и резервних делова.